Jeśli jesteś naszym:
 • pracownikiem,
 • współpracownikiem,
 • byłym współpracownikiem,
 • kontrahentem
Jeśli spostrzegłeś nieprawidłowości!

Czyli działania zagrażające interesowi publicznemu, wszelkie naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, obowiązujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych wynikających z wiążących pracodawcę aktów samoregulacji, w tym w szczególności w obszarach:

 • zamówienia publiczne;
 • usługi, produkty i rynki finansowe;
 • zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • ochrona środowiska;
 • ochrona radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwo żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

do których należą takie jak:

 • naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 • naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
 • naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 • działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy;
 • naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
 • inne związane z łamaniem prawa;
 • naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników
 • działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z powyższych naruszeń;
Przekaż informacje!

Dotyczące nieprawidłowości lub informacje uzasadniających ich podejrzenie powziętych w związku z pełnionymi przez obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową, dokonane w dobrej wierze i w interesie publicznym

Zapewniamy!
 • bezpieczny kanał komunikacji,
 • ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób powiązanych,
 • ochronę danych, w tym ochronę tożsamości i danych osobowych osoby zgłaszającej, która zdecydowała się na jej ujawnienie oraz tożsamości i danych osobowych osób, których dotyczy zgłoszenie,
 • rzetelne, obiektywne i terminowe rozpatrzenie zgłoszeń,
 • właściwy przebieg postępowania podczas zgłoszenia,
 • realizację działań następczych w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości.
Uzupełnij formularz
Anonimowe zgłoszenie:

Dane osoby zgłaszającej
Dane naruszenia
Załącznik:
Strona nieaktywna
Zgłoszenie zostało wysłane